Committee

Organizing Committee
 • Prof. Han-cheol Choe (Chosun University, Korea)
 • Prof. Myeong-Hoon Lee (Korea Maritime University, Korea)
 • Prof. Junghoon Joo (Kunsan University, Korea)
 • Dr. Dong-Hyun Kim (MSC, Korea)
 • Dr. Sungmo Moon (KIMS, Korea)
 • Prof. Bongyoung You (Hanyang University, Korea)
 • Dr. Jaein Jung (RIST. Korea)
 • Prof. Poong Gun Song (Pusan University, Korea)
 • Prof. Seong-Jong Kim (Mokpo National Maritime University, Korea)
 • Prof. Yuan Xia (Chinese Academy of Science, China)
 • Prof. Wenbin Xue (Beijing Normal University, China)
 • Prof. Her-Hsiung Huang (National Yang-Ming University, Taiwan)
 • Prof. Jyh-Wei Lee (Ming Chi University of Technology, Taiwan)
 • Prof. Hiroki Habazaki (Hokkaido University, Japan)